FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

Františkánská 11, 301 00 Plzeň

Patří mezi nejstarší stavby ve městě, dodnes zachován v původní raně gotické podobě. Kaple sv. Barbory vyzdobena freskami z doby kolem r. 1460.

Františkánský klášter v Plzni s kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl založen kolem roku 1300, stavba kostela dokončena kolem 1350, kláštera kolem roku 1380. Roku 1419 byli františkáni z podnětu Václava Korandy z města vyhnáni, ale už následující rok se mohli vrátit. Klášter byl silně poškozen za husitského obléhání v letech 1433-1434 a opravován skoro 50 let. Věž z konce 16. století upravena 1676, 1611 přistavěna kaple Nejsvětější Trojice. Klášter byl znovu poničen za Mansfeldova obléhání v roce 1618. Průčelí přestavěno v barokním slohu architektem Jakubem Augustonem během rekonstrukce kláštera v letech 1722 až 1744. Klášter byl zrušen roku 1950 v rámci zločinné "Akce K".

Kostel je trojlodní s velmi dlouhým presbytářem a gotickými křížovými klenbami. Hlavní oltář barokní z roku 1696 s kopií obrazu P. P. Rubense z roku 1636, na svatostánku gotická "Františkánská madona" z doby kolem roku 1420, na vedlejším oltáři reliéf sv. Anny Samotřetí z doby kolem roku 1525.

Bývalý klášter tvoří dobře zachovaný gotický ambit kolem čtvercového Rajského dvora, kde je dnes diecézní museum, na několika místech pozdně gotické fresky. Na východní straně pozdně gotická kaple sv. Barbory (původně kapitulní síň) s hvězdovou klenbou na středový pilíř a s dobře zachovanými freskami ze života svaté Barbory z doby po roce 1460. V ambitu je zachováno malé skriptorium (místo pro písaře knih) a kamenná kazatelna s jemnou plastickou výzdobou z roku 1543.

Františkánský klášter v Plzni s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje
Františkánská 11, 301 00 Plzeň 
Tel.: +420 377 226 098, 377 221 623
e-mail: rkfplzen@volny.cz
www.katedralaplzen.org